Werkafspraken eerstelijn

Combinatietest

De labaanvraag voor de combinatietest vindt plaats via Peridos. De verwijzer kan dit zelf invullen waarna de zwangere het bloedonderzoek, voorafgaand aan de echo, kan laten plaatsvinden. Bij voorkeur laat de zwangere dit op een maandag of dinsdag afnemen. Wanneer de verwijzer nog geen labformulier heeft aangemaakt zal de NT-echoscopist dit aaneensluitend aan de echo verzorgen.

De uitslag van de combinatietest zal in Peridos beschikbaar zijn voor zowel de NT-echoscopist als voor de aanvrager. De NT-echoscopist zal de uitslag van de combinatietest aan de zwangere doorbellen.

Counseling

De verwijzer draagt zorg voor de counseling. Met het sturen van een verwijzing voor een SEO/NT

geeft de verwijzer aan dat zwangere gecounseld is.

Verwijzing SEO/NT

De verwijzer draagt zorg voor een tijdige verwijzing via zorgmail. Het streven is om de verwijzing direct na de termijnecho te versturen teneinde de SEO te kunnen laten plaatsvinden vòòr de 20ste week van de zwangerschap.

Verwijzing voor GUO-2

De echoscopist zal de verwijzer telefonisch op de hoogte stellen van de afwijkende bevindingen bij het SEO waarna de verwijzer de zwangere verwijst voor een GUO-2. Op locatie Emmen zal de echoscopist de verwijzer eveneens informeren en zal zij de seo-uitslag faxen naar een centrum voor prenatale diagnostiek, de verwijzer draagt zorg voor het versturen van de zwangerschapskaart.

Onverwachte bevindingen

Wanneer er bij de SEO onverwachte bevindingen geconstateerd worden kan de echoscopist op de SEO-uitslag een advies formuleren. Het is aan de verwijzer om dit advies al dan niet op te volgen. De verwijzer blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk.

Te denken valt aan het herzien van de termijn wanneer er termijndiscussie vermoed wordt, een laag liggende placenta waarvoor herbeoordeling is geïndiceerd of de aanwezigheid van sonomakers.

Herhalingsonderzoek

Indien de SEO niet als volledig kan worden beschouwd kan de echoscopist een herhalingsonderzoek indiceren, zonder overleg met de verwijzer en zonder de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen.

Vervolgonderzoek

Indien tijdens de SEO een indicatie is voor vervolgonderzoek ter uitsluiting van een pyelectasie zal de echoscopist dit op de uitslag noteren.