Werkafspraken eerstelijn

Counseling

De verwijzer draagt zorg voor de counseling. Met het sturen van een verwijzing voor een ETSEO of TTSEO geeft de verwijzer aan dat zwangere gecounseld is.

Verwijzing ETSEO of TTSEO

De verwijzer draagt zorg voor een tijdige verwijzing via zorgmail. Het streven is om de verwijzing direct na de termijnecho te versturen ivm krappe planning voor de 13 weken echo. Er zal dan 2 afspraken worden gemaakt met Mw, voor de 13 weken echo en tegelijk voor de 20 weken echo. 

Het is mogelijk door beperking van aantal echo plekken en echoscopisten dat er gekozen wordt voor een ETSEO op een lokatie in de regio, wat niet dichtbij de woonplaats van de ouders is. Wij streven ernaar om de 20 weken echo dan wel dichtbij te laten plaats vinden. 

De zwangere dient op de hoogte te zijn van de verhoogde kan op een vaginale echo bij een BMI >30 of ongustige ligging. 

De zwangere krijgt een uitslag mee, die zij bij de volgende afspraak kan inleveren bij de verloskundig verwijzer. 

Verwijzing voor GUO-2

De echoscopist zal de verwijzer telefonisch op de hoogte stellen van de afwijkende bevindingen bij het SEO waarna de verwijzer de zwangere verwijst voor een GUO-2. De echoscopist de verwijzer eveneens informeren dat de seo-uitslag gefaxt wordt naar een centrum voor prenatale diagnostiek (Groningen of Zwolle). De verwijzer draagt zorg voor het versturen van de zwangerschapskaart.

Onverwachte bevindingen

Wanneer er bij de SEO onverwachte bevindingen geconstateerd worden kan de echoscopist op de SEO-uitslag een advies formuleren. Het is aan de verwijzer om dit advies al dan niet op te volgen. De verwijzer blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk.

Te denken valt aan het herzien van de termijn wanneer er termijndiscussie vermoed wordt, een laag liggende placenta waarvoor herbeoordeling is geïndiceerd of de aanwezigheid van sonomakers, waar geen verwijzing naar een prenataal centrum voor diagnostiek noodzakelijk is. 

Herhalingsonderzoek

Indien de SEO niet als volledig kan worden beschouwd kan de echoscopist een herhalingsonderzoek indiceren, zonder overleg met de verwijzer en zonder de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen. Het streven is dat dit binnen 2-3 werkdagen zal plaatsvinden. 

Vervolgonderzoek

Indien tijdens de SEO een indicatie is voor vervolgonderzoek ter uitsluiting van een pyelectasie zal de echoscopist dit op de uitslag noteren. De echoscopist zorgt voor een nieuwe afspraak voor rond 32 weken op de nieren opnieuw te beoordelen.