Algemene voorwaarden

SEE als organisatie

De echo’s worden aangeboden door (verloskundig) echoscopisten werkzaam voor SEE YOUR BABY verder te noemen als SEE.

Dossiervoering en privacy

SEE bewaart de gegevens en onderzoeksuitslagen van haar klanten in een dossier. SEE draagt zorg voor zorgvuldige administratie. Hierop zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen en privacyregels van toepassing.

U verklaart dat de door u opgegeven personalia, gegevens zorgverzekering, BSN nummer en eventueel van toepassing zijnde overige informatie zoals informatie omtrent medische voorgeschiedenis juist zijn.

Een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, verzekering, begeleiding zwangerschap worden vastgelegd in de administratie van SEE. Eventueel eerdere gegevens van SEO gemaakt door SEE zijn voor de echoscopisten inzichtelijk en beschikbaar.

Van alle zwangere vrouwen die zich melden bij een verloskundig zorgverlener worden gegevens over prenatale screening en de uitkomst van de zwangerschap geregistreerd in een landelijk dossier, genaamd Peridos. Alle zorgaanbieders in Nederland die betrokken zijn bij de prenatale screening maken gebruik van Peridos.

Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen, opgesteld en bewaakt door het RIVM. Ook de echoscopisten moeten aan landelijke kwaliteitseisen voldoen en staan geregistreerd in een register van de B.E.N. en/of de K.N.O.V.

Voor landelijke kwaliteitsonderzoeken worden de gegevens die vastgelegd zijn gebruikt. Het gaat dan alleen om gegevens over de onderzoeken zelf.

Uw verloskundige of gynaecoloog kan meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens. Indien gewenst, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. U moet dit zelf schriftelijk aangeven.

SEE verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

Technische gebreken

Bij een technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak gemaakt worden voor een nieuwe echo.

Betaling

De kosten voor een echo van 18-22 weken (SEO) zijn €162.31. Bij eenlingen en bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap. De kosten voor een SEO worden vergoed vanuit de basis-zorgverzekering. SEE declareert rechtstreeks bij de zorgverzekering. Is er geen sprake van een basis-zorgverzekering dan wordt de rekening meegegeven of nagestuurd en betaling moet dan binnen 30 dagen plaatsvinden.

De kosten voor een 13 weken echo zijn er niet mits er een toestemmingsformulier ondertekend is en in het bezit van de verloskundig verwijzer. 

Klachten

Indien u een klacht heeft raadpleeg dan de klachtenprocedure zoals vermeld op de website.

 

SEE, update november 2021